bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie:

 Regulamin organizacyjny Europejskiego Centrum Bajki
im. Koziołka Matołka w Pacanowie


§ 1

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (ECB) działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142. Poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami)
3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694
z późniejszymi zmianami)
4. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)
5. umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie zawartej dn. 28.11.2005 pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Pacanów;
6. statutu Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

§ 2

1. Europejskim Centrum Bajki zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie bieżącą działalnością ECB;
b) ogólny nadzór nad majątkiem ECB;
c) wydawanie regulaminów i zarządzeń;
d) przedkładanie organizatorowi i właściwym instytucjom planów działalności i sprawozdań
z ich realizacji;
e) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność ECB;
f) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta;
g) nawiązywanie i rozwiązywanie umowy z pracownikami ECB, oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.


§ 3

Organizacja ECB wynika z profilu prowadzonej działalności, aktualnych potrzeb i stanu zatrudnienia. Zmian organizacyjnych dokonuje Dyrektor wewnętrznymi zarządzeniami
po zasięgnięciu opinii Organizatora prowadzącego oraz działających w ECB organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 4

Wszyscy pracownicy podlegają bezpośrednio lub pośrednio Dyrektorowi ECB:
a) bezpośrednio podlegają: Główny Księgowy, Kierownik Administracyjny, Dział Programowy i Dział Techniczny.
b) W skład Działu Programowego wchodzą: główny specjalista ds. współpracy, specjaliści ds. wydarzeń kulturalnych, specjalista ds. marketingu, grafik, specjalista ds. promocji i mediów, przewodnicy, instruktorzy, recepcjoniści.
c) Głównemu Księgowemu podlegają: specjalista ds. księgowo-płacowych, specjalista ds. księgowo-kadrowych, kasjerzy, bibliotekarze/księgarze.
d) Kierownikowi Administracyjnemu podlegają: specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. inwestycji i Prawa Zamówień Publicznych, Radca Prawny.
e) W skład Działu Technicznego wchodzą: główny specjalista ds. obsługi i konserwacji urządzeń multimedialnych i efektowych, specjaliści ds. obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, informatyk, kinooperator, ogrodnik, sprzątaczki.

§ 5

Schemat struktury organizacyjnej ECB

1. DZIAŁ PROGRAMOWY:
Za sprawne funkcjonowanie Działu ponosi odpowiedzialność Dyrektor ECB.
Do zadań Działu należy w szczególności:
a) Opracowywanie planu działań merytorycznych ECB;
b) Organizowanie cyklicznych i jednorazowych imprez takich jak: festiwale, spotkania, zjazdy, konkursy, pokazy, olimpiady, spotkania, wystawy czasowe, lekcje muzealne, prelekcje i inne;
c) Organizacja zajęć oraz tworzenie i prowadzenie kółek, klubów, sekcji zainteresowań skupiających zwłaszcza dzieci i młodzież;
d) Inicjowanie nowych projektów edukacyjno-kulturalnych;
e) Popularyzacja prowadzonej działalności edukacyjno-kulturalnej, w tym m.in. udział
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje (udział
w przeglądach, konkursach, festiwalach);
f) Popularyzacja i rozpowszechnianie wiedzy nt. roli edukacji kulturalnej
w kształtowaniu osobowości człowieka;
g) Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju
i upowszechniania kultury;
h) Opracowywanie scenariuszy ekspozycji stałych i czasowych w ECB i innych placówkach na zlecenie;
i) Organizowanie ekspozycji stałych i wystaw czasowych oraz pełnienie nadzoru merytorycznego nad ekspozycjami w ECB;
j) Udział w pracach naukowo-badawczych i opracowywanie materiałów związanych
z tymi pracami;
k) Dokumentowanie wypożyczeń i zwrotów eksponatów;
l) Organizowanie i dokumentowanie zakupów eksponatów lub usług związanych
z wykonaniem eksponatów;
m) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych zbiorów;
n) Zapewnienie profesjonalnej obsługi dla ekspozycji stałej;
o) Prowadzenie biblioteki literatury dziecięcej i młodzieżowej, w tym zakup książek;
p) Inicjowanie oraz prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z ośrodkami
o zbliżonym profilu działalności;
q) Prowadzenie działań mających na celu promocję ECB i gminy w regionie, kraju i zagranicą;
r) Poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania prowadzonej działalności
i przygotowywanie we współpracy z pozostałymi działami dokumentów aplikacyjnych;
s) Pozyskiwanie sponsorów na przedsięwzięcia realizowane przez ECB;
t) Współpraca z mediami, biurami podróży, Regionalną Organizacją Turystyczną, Polską Organizacją Turystyczną, placówkami kultury i oświaty, Kuratorium;
u) Przygotowywanie materiałów promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych;
v) Prowadzenie badań i kwerend;
w) Redagowanie i opracowywanie informatorów, folderów itp. dotyczących organizowanych przez ECB wydarzeń edukacyjno-kulturalnych;
x) Współpraca z pozostałymi działami ECB w zakresie realizowanych zadań;
y) Prowadzenie biblioteki na potrzeby pracowników ECB, w tym organizowanie zakupu literatury fachowej oraz prenumerata fachowych czasopism;
z) Gromadzenie materiałów źródłowych dotyczących pracy ECB;
aa) Pomoc w samokształceniu pracownikom ECB i współpraca z innymi placówkami
o podobnym charakterze;
bb) Prowadzenie spraw wydawniczych we współpracy z innymi działami;
cc) Opracowywanie projektów, planów i sprawozdań dotyczących przedmiotowego zakresu zadań Działu;
dd) Przygotowywanie artykułów tematycznych do prasy oraz materiałów dla mediów;
ee) Wydawanie czasopism środowiskowych i tematycznych;
ff) Przygotowywanie informacji do publikacji na stronach internetowych zarządzanych przez ECB oraz przekazywanie do redakcji stron partnerów.

2. DZIAŁ FINANSOWO – KADROWY:
Za sprawne funkcjonowanie Działu ponosi odpowiedzialność Główny Księgowy podległy bezpośrednio dyrektorowi ECB.
Główny Księgowy odpowiada za:
a) Prowadzenie rachunkowości ECB zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność;
b) Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej jednostki zgodnie
z obowiązującymi przepisami, za co ponosi bezpośrednią odpowiedzialność;
c) Analizę wykorzystania środków przydzielonych, będących w dyspozycji jednostki
i ich rozliczenie;
d) Kierowanie pracą Kasy, Księgarni oraz punków sprzedaży;
e) Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, finansów i gospodarki materiałowej;
f) Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem środkami finansowymi;
g) Opracowanie planów finansowych, sporządzanie bilansu, rachunku wyników.
Do zadań Działu należy w szczególności:
a) Prowadzenie wszystkich spraw finansowych ECB;
b) Zapewnienie właściwego obiegu i kontroli dokumentów i prawidłowego przebiegu operacji prowadzonych przez ECB (w tym operacji związanych z działalnością gospodarczą) oraz zabezpieczenie ochrony mienia instytucji;
c) Opracowywanie preliminarzy budżetowych, planów rzeczowo – finansowych oraz prowadzenie sprawozdawczości i rozliczeń z otrzymanych dotacji oraz wykonywanie analiz ponoszonych kosztów działalności;
d) Prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej i rachunkowości oraz właściwej gospodarki kasowej, ewidencji składników majątkowych ECB;
e) Gromadzenie przepisów dotyczących rachunkowości, księgowości i finansów, spraw podatkowych i składek ZUS;
f) Prowadzenie kontroli wewnętrznej przeprowadzanych operacji głównie
pod względem ich legalności i rzetelności dokumentów, rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych;
g) Inicjowanie okresowych spisów inwentaryzacyjnych;
h) Prowadzenie spraw podatkowych, spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym
i ubezpieczeniem majątku ECB;
i) Wykonywanie list płac i kart wynagrodzeń oraz innych dokumentów z tym związanych;
j) Regulowanie zobowiązań i egzekwowanie należności;
k) Kompletowanie i właściwe przechowywanie dokumentacji księgowo-finansowej;
l) Prowadzenie spraw osobowych, kształtowanie polityki zatrudnieniowej i płacowej
w ramach obowiązujących przepisów;
m) Planowanie, kontrola i rozliczenie czasu pracy, planów urlopowych i ich wykorzystania przez pracowników ECB;
n) Organizowanie zastępstw pracowników urlopowanych lub z innych przyczyn nieobecnych w pracy przez dłuższy czas.

3. DZIAŁ ADMINISTRACYJNY:
Za sprawne działanie działu odpowiada Kierownik Administracyjny, który podlega bezpośrednio dyrektorowi ECB.
Do zadań działu należy w szczególności:
a) Gromadzenie i przechowywanie przepisów wewnętrznych i zewnętrznych regulujących pracę ECB;
b) Opracowywanie zarządzeń i regulaminów ECB;
c) Porządkowanie i ewidencjonowanie akt założycielskich ECB, spraw rejestracyjnych
i innych dotyczących administracji i finansów;
d) Prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
e) Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora;
f) Prowadzenie akt związanych z całokształtem działalności instytucji i spraw organizacyjnych;
g) Prowadzenie ewidencji wydawanych zarządzeń, upoważnień oraz zamówień;
h) Prowadzenie spraw dotyczących inwestycji i remontów w obiektach ECB, związanych z wyposażeniem i gospodarką składnikami majątkowymi poza zbiorami ekspozycyjnymi i bibliotecznymi;
i) Współpraca z kancelarią prawną, także przygotowywanie przetargów publicznych;
j) Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych i innych działań programowych.

4. DZIAŁ TECHNICZNY:
Za sprawne działanie Działu odpowiada Dyrektor ECB.
Do zadań działu należy w szczególności:
a) Zapewnienie przestrzegania zasad bhp i p.poż.;
b) Dokonywanie zakupów materiałów i składników wyposażenia (poza eksponatami
i książkami do bibliotek), w tym odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości
i środków ochrony roślin;
c) Sprawowanie nadzoru w zakresie utrzymania czystości na terenie wszystkich obiektów należących do ECB i sprawności ochrony instytucji;
d) Organizacja i nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi zieleni na terenach należących
do ECB;
e) Organizowanie remontów bazy lokalowej, konserwacji urządzeń, przeglądów w celu zachowania w jak najlepszym stanie;
f) Utrzymanie sprawności wszelkich urządzeń i sieci technicznych oraz informatycznych;
g) Publikacja materiałów na stronach internetowych zarządzanych przez ECB;
h) Nadzór, obsługa i konserwacja urządzeń znajdujących się w sali kinowej ECB;
i) Współudział w organizacji wydarzeń kulturalnych i innych działań programowych.


§ 6.

Spory na tle kompetencji do podejmowania decyzji i zatwierdzania spraw rozstrzyga Dyrektor.

§ 7.

Pracownicy ECB realizują powierzone im zadania i ponoszą odpowiedzialność za:
a) dokładną znajomość przepisów obowiązujących na powierzonych stanowiskach pracy oraz załatwianie spraw zgodnie z tymi przepisami i wiedzą obowiązującą
na danym stanowisku pracy;
b) ścisłe przestrzeganie w swoich działaniach przepisów obowiązującego prawa;
c) dokładne i terminowe wykonywanie powierzonych prac i czynności zleconych przez zwierzchników;
d) należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji dotyczącej zakresu wykonywanych czynności;
e) powierzone im mienie ECB;
f) prawidłowe i rzetelne załatwianie klientów i życzliwy do nich stosunek;
g) znajomość obowiązujących w ECB regulaminów, zarządzeń i innych aktów regulujących funkcjonowanie ECB i ich przestrzeganie;
h) oszczędne gospodarowanie środkami, materiałami oraz dbałość o powierzony sprzęt
i wyposażenie, zabezpieczenie go przed zniszczeniem lub kradzieżą;
i) pełne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych.


§ 8

.1. Przy ECB działa Społeczna Rada Programowa jako organ doradczy i opiniodawczy dyrektora.
2. Powołania Rady dokonuje dyrektor, a Organizator prowadzący i Współorganizator mają prawo desygnowania po jednym przedstawicielu jako członka Rady.
3. Zasady działania Rady reguluje Regulamin Rady, przy czym obsługę Rady prowadzi ECB.


§ 9.

Dopuszcza się możliwość funkcjonowania zawodowych grup teatralnych, zespołów muzycznych oraz innych form działalności na bazie obiektów ECB zgodnie z zawartymi
w tym zakresie porozumieniami lub umowami.

§ 10.

Niniejszy regulamin zatwierdzono po uzyskaniu opinii Wójta Gminy Pacanów i wchodzi
w życie z dniem 1 lutego 2012 stanowiąc załącznik do Zarządzenia Dyrektora o przeprowadzeniu reorganizacji.

Schemat organizacyjny Europejskiego Centrum BajkiOpublikował: Katarzyna Pluta
Publikacja dnia: 21.02.2012
Podpisał: Katarzyna Pluta
Dokument z dnia: 02.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 680