bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przetargi_archiwum

Przetargi:

Pacanów: Ogólnodostępny Interne w Bibliotece Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja Pacanowa poprzez wydarzenia 10. Festiwal Kultury Dziecięcej, Konkurs Moja ulubion postać bajkowa, którą spotkałem w Pacan ie Etap I 10 Festiwal Kultury Dziecięcej , zadanie Wykonanie dekoracji
Numer ogłoszenia: 102534 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012

< >

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołk Matołka w Pacanowie , ul. Kościelna 13, 28-133 Pacanów, w j. świętokrzyskie, tel. 041 3765088, faks 041 3765088.
# Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ogólnodostępny Internet w Bibliotece Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja Pacanowa poprzez wydarzenia 10. Festiwal Kultury Dziecięcej, Konkurs Moja ulubiona postać bajkowa, którą spotka� em w Pacanowie Etap I 10 Festiwal Kultury Dziecięcej , zadanie Wykonanie dekoracji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt pn Ogólnodost� pny Internet w Bibliotece Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie oraz promocja Pacanowa poprzez wydarzenia 10. Festiwal Kultury Dziecięcej Konkurs Moja ulubiona postać bajkowa, którą spotkałem w Pacan ie Etap I 10 Festiwal Kultury Dziecięcej , zadanie Wykonanie dekoracj Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególnoś : - wykonanie na ul. Słupskiej, ul. Wójczańskiej i w Rynku w Pacano ie dekoracji kwiatowej. Dekorację stanowić będzie 500 skrzynek o dług ści 90 cm każda , z dwoma uchwytami z posadzonymi żywymi kwiat mi balkonowymi zamontowanymi na ogrodzeniach , poręczach balkonowych , a przypadku ich braku ustawione na chodniku. W każdej skrzynce w odpowiedni dobranej ziemi będzie posadzone 3 pelargonie wiszące. Kolor pelargonii i miejsca zamontowania skrzynek należy uzgodnić z zamawiając - Wykonanie z żywicy epoksydowej i montaż 9 figur postaci z bajek o wysokości 170 cm każda. Będą to: Czerwony Kapturek, Królewna Śn eżka, Pinokio, Kot w butach, Calineczka, Smok, Czarownica, Krasnoludek Pchła Szachrajka. Miejsce zamontowania wskazane będzie przez zamawiając - wykonanie z pleksy i montaż 10 monideł przedstawiających wybrane pr ez zamawiającego kadry z książeczki Przygody Koziołka Matołka. Wy iary monideł - 180cm x180cm. Miejsce zamontowania wskazane będzie prz z zamawiająceg - dekorację balonową poprze a) wykonanie i montaż oraz dekorację bramy o szerokości 8 m i wysokości m w Rynku, b) wykonanie i montaż tortu balonowego z czterech krążków o następuj �cych średnicach: - podstawa - 2m, drugi -1,5m, trzeci -1,10m, czwarty 0,70 m, wysokość tortu 2 c) Wykonanie dekoracji balonowej 25 słupów zlokalizowanych w Rynku i a ul. Słupskiej d) Wykonanie dekoracji balonami sceny o wymiarach 10x12 m (w kształci dwóch wałków w czterech kolorach - żółty, zielony, czerwony, nieb ki; e) dekoracja balonami trybuny na stadionie poziomo (3x5,5m) i pionowo (3x3m) przy filarach (w kształcie jednego wałka w czterech kolorach - żó �ty, zielony, czerwony, niebieski; f) dekoracja balonami wejścia na stadion 4 m Dodatkowa informacja: - na każdym balonie należy umieścić informację oraz logo o � ródle finansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego - po zakończeniu imprezy część balonów zostanie rozdana uczestniko 10. Festiwalu Kultury Dziecięcej w Pacanowie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.10.00-3. p>

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 03.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu je t wniesienie przez Wykonawcę do dnia 11 kwietnia 2012r. do godz. 10.0 wadium w wysokości 2 500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset z� ych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących form h: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej asy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest za sze poręczeniem pieniężn ; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr. 42 poz. 275 Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek banko y Zamawiającego: 07 8517 0007 0040 0400 0172 0065 z dopiskiem (Wadium ECB.3.2012.P) przed upływem terminu składania ofer Do oferty należy dołączyć kserokopię wnoszonego wa um. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji , z treści tej gwarancj winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje si � do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wad m w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 u. p. z. Gwarancja ma być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawi rać następujące elemen : - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwaranc i (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowe udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib - gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnione o) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w spos �b umożliwiający jego identyfikacje np. złożony wraz z imienną piecząt ą lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska) - określenie przedmiotu postępowani - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwaran ą - kwotę gwarancji - termin ważności gwarancj - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kw ty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczeni , iż Wykonawca, którego ofertę wybra : - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożli e z przyczyn leżących po stronie Wykonaw - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyc yn nieleżących po jego stron a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot mający siedzibę po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: - wybór prawa polskiego właściwości miejscowej sądu według si dziby Zamawiająceg dla rozstrzygania sporów z tytułu przedmiotu gwarancj Postanowienia pkt.9. 4. stosuje się odpowiednio do poręcze� . Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiaj� cy będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rac unek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upł wem terminu składania ofert Zwrot wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 u. p. z. p.III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek n poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
#

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

*

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresi żadnych wymagań których spełniania Wykonawca zobowiązany jest wyka ać w sposób szczególny.Należy złożyć oświadczenie stanowiące zał� cznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadz e spełnia-nie spełnia

#

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

*

Na potwierdzenie tego warunku należy zło� yć wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczę ia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadze ia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodz jem i wartością stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wart ści oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony wg wzoru stanowiąc go załącznik nr 5 do specyfikacji, oraz dokumenty potwierdzające, że ro oty te zostały wykonane należycie. Zamawiający dokona oceny spełni nia warunku na zasadzie spełnia-nie spełnia

#

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

*

Na potwierdzenie tego warunku należy zło� yć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawi jący dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia-nie spełnia p>

#

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

*

Na potwierdzenie tego warunku należy zło� yć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ. Zamawiający okona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia-nie spełnia< >

#

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

*

Na potwierdzenie tego warunku należy zło� yć stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawi jący dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie spełnia-nie spełnia p>

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:< >
o wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze � okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zak esie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczeni w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert al o wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli o res prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ch wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załącze iem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wyko ane lub są wykonywane należycie
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>
o oświadczenie o braku podstaw d wykluczenia
o aktualne zaświadczenie właściw go naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zaleg z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane p awem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnośc lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystaw one nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wnios ów o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lbo składania ofert
o aktualne zaświadczenie właściwego oddzi łu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpiecz nia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem sk� adek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzysk ł przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na r ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de yzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące rzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia� u w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania po a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym m siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:< >
o nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed u ływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowa iu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie zalega z uiszczaniem podatków, opła , składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzys ał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na r ty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de yzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące rzed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzia� u w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
o nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed up �ywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowan u o udzielenie zamówienia albo składania ofert
*

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, które dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu skła ania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udziele ie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone rzed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo orga em samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkani osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkani , jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca a siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takie o zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty stanowiący zał nr 1 do si 2.dowód wniesienia wadiu 3.zaakceptowany projekt umowy stanowiący zał nr 4 do siwzIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamó ienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracownik �w stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawc : nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostęp a specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.stolica-bajek.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, u . Kościelna 13, 28-133 Pacanów.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział w postępowaniu lub ofert: 11.04.2012 godzina 10:00, miejsce: Ofert � należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Europejs iego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie ul. Korne a Makuszyńskiego 1 , 28-133 Pacanów..IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 ( d ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowani projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: DOFINANSOWANIE w rama h środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem real zacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczno ci Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołó wa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udziele ie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielo ej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Hand u (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub c ęści zamówienia: nie< >

Załączniki:

1) SIWZ
2) UmowaOpublikował: Katarzyna Pluta
Publikacja dnia: 11.04.2012
Podpisał: Katarzyna Pluta
Dokument z dnia: 02.04.2012
Dokument oglądany razy: 4 478